Навигация по сайту
Вход на сайт
Логин
Пароль
 
Календарь
«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Архив
Февраль 2017 (1)
Декабрь 2016 (1)
Ноябрь 2016 (4)
Октябрь 2016 (1)
Сентябрь 2016 (5)
Август 2016 (7)

» Заявки » Выполненные » объявление на канцелярские товары
21538 : объявление на канцелярские товары Выполненные, Товары
Объявление  № 3

       Государственное коммунальное казенное предприятие «Ерейментауская детско - юношеская  спортивная школа» Акмолинской области в соответствии с п. 2 ст. 30 Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 г. № 303 проводит государственные закупки канцелярских товаров (далее - товар) на февраль 2010 года способом запроса ценовых предложений по адресу г. Ерейментау  ул. Аль-Фараби 10
        Наименование, краткая характеристика, количество требуемого товара указаны в приложении 1 к проекту договора.
        Сроки предоставления товара: февраль 2010г.
        Условия оплаты: поставщик направляет в адрес заказчика для оплаты  счет за проданный товар. Оплата       производится не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня выставления счета.
       Пакет документов с ценовыми предложениями представить в срок с  29 января 2010г. по 4 февраля 2010г.  по адресу: г. Ерейментау ул. Аль-Фараби 10
         Условия предоставления товара:
          Поставщик должен:
1)    вести учет и контроль количества и качества поставляемого товара
2)    принимать своевременные меры по предупреждению и устранению
   нарушений.
3)    в случае снижении качества товара должен принять все меры по восстановлению качества
4)    по требованию заказчика поставщик представляет дополнительную информацию, связанную с поставкой товара.
Сумма выделенных средств 29350 тенге  ( Двадцать девять тысяч триста  пятьдесят тенге)
     Требования для представления   потенциальными поставщиками ценовых предложений:
На   лицевой  стороне запечатанного конверта  с  ценовыми предложениями необходимо указать: наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица); INSERT INTO `dle_post` VALUES номер патента и удостоверения личности (паспорта) РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика, наименование данной государственной закупки.
В ценовом предложении необходимо указать:
1)    наименование, характеристика и количество поставляемых товаров;
2)    место и сроки поставки товаров;
3)    цена за единицу товаров, работ, услуг с указанием сведений о
включенных в нее  расходах.
          Сроки подписания договора: в течение 5 рабочих дней со дня представления организатором государственных закупок подписанного проекта договора о государственных закупках.
          Ценовое предложение в конверте предоставляется представителю заказчика в период указанный в объявлении.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:
8(716-33) 2-21-48.
К проекту договора прилагаем приложение №1.


Директор ДЮСШ :                                                                               Утепов С.Т.
Хабарландыру №3

    «Ерейментау балалар – жасөспірімдер спорт мектебі» мемлекеттік коммуналды қазыналық мекемесі 21.07.2007 жылы п 303 ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 30 бабы 2 тармақшаға сәйкес, кеңсе тауарларын сатуы бойынша мемлекеттік сатып алуды бағалы ұсыныстарды, сұрату әдісімен Ерейментау қаласы, Әл-Фараби көшесі, 10 мекен-жайы бойынша өткізеді:
         Қызметтерді ұсыну мерзімі: 2010 жылдың  ақпан айы.
        Төлеу шарты: жеткізуші тапсырушының мекен-жайына төлем үшін сатқан тауар бойынша шотты жолдайды. Есебі келген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбе күннен кешіктірілмей жүргізіліді.
      Бағалық ұсыныстары бар құжаттар пакеті 2010 жылдың  29 қаңтардан бастап  4 ақпанға дейін мына мекен-жайға жіберіледі: Ерейментау қаласы,  Әл –Фараби көшесі, 10
        Қызметтерді ұсыну шарты:
        Жеткізуші міндеттеледі:
1)    берілген тауарлардың сапасына жауапты болу, егер тауар сапасына сәйкес келмесе онда бұл тауарды ауыстыру
2)    тауарды көрсетілген мезгілде жеткізу
3)    тапсырыс иесінің талабы бойынша жеткізуші қызмет ету және төлем-ақыға байланысты қосымша ақпаратты ұсынады.

Баға ұсыныстарында көрсетілуі тиіс: Жиырма  тоғыз  мың  үш  жүз елу тенге

Әлеуметті жеткізушілер баға ұсыныстарын беруге қойылатын талаптар:
Баға ұсыныстары бар жабулы тұрған конверттің бетінде көрсетілуі тиіс: әлеуметті жеткізушінің атауы, заңды және нақты мекен-жайы (заңды тұлға үшін); INSERT INTO `dle_post` VALUES патент пен жеке куәлік (паспорт) нөмірі, СТН және реквизиттері;
Баға ұсыныстарында көрсетілуі тиіс:
1)    көрсетілген қызметтердің, орындайтын жұмыстардың көлемі мен атауы, жеткізілетін заттардың атауы, сипаттамасы мен саны;
2)    көрсетілген қызметтердің, орындайтын жұмыстардың, заттардың жеткізілу мерзімі мен орыны;
3)    бір заттың, жұмыстың, қызметтің бағасы, оған кіретін шығыстардың мәліметтерін көрсету.
Келісім-шартқа қол қойылған мерзімі: қорытындыларды бекіту күнінен 5 күн ағымында.

Қосымша ақпаратты және анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады:     
 8 (716-33) 2-21-48.
Келісім жобасына №1-қосымшаны қоса ұсынамыз.


                          Проект договора №
на приобретение канцелярских товаров

    г. Ерейментау                                                         от «____»___________2010г.
     Государственное коммунальное казенное предприятие ГККП «Ерейментауская детско-юношеская спортивная школа» Акмолинской области, именуемый в дальнейшем Заказчик, действующего на основании Устава, свидетельства № 34-1902-07  ГККП от 3.03.2005г. в лице директора Утепова Сарсенбека Темиргалиевича, с одной стороны и
____________________________________________________________________,
(полное наименование поставщика – победителя конкурса)
именуемый (ое) (ая) в дальнейшем Поставщик, в лице
____________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)
действующего на основании ___________________________________________,
                                                                    (Устава, Положения и т.п.)

с другой стороны, на основании п. 2 ст. 30  Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом ценовых предложений, прошедших _____________________ «____» ________________ ____________году заключили настоящий Договор о государственных закупках
(далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.    Наименование бюджетной программы
1.1    006 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту.
1.2    260 Администратор бюджетных программ: Управление туризма, физической культуры и спорта Акмолинской области.

       1.3 139- Приобретение прочих товаров
Предмет заключения договора
 Заказчик осуществляет приобретение канцелярских товаров на февраль 2010 года, а Поставщик принимает обязательство по поставке товара в течение февраля 2010 г., после подписания договора сторонами.
      Перечень, количество закупаемых канцелярских товаров указан в приложении №1.

2.    Порядок и способ осуществления платежей и расчетов
3.1.    За поставленный товар, согласно настоящему договору, приложению 1 к договору Заказчик перечисляет в безналичной форме по вышеуказанной программе Поставщику, согласно договорных цен: 29350 тенге.
3.2.    Оплата производится не позднее 20 дней, после поступления товара, при выставлении поставщиком счет - фактуры, расходной – накладной.


3.    Ответственность сторон.
4.1.  Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках.
Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:
1)    в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с
уменьшением либо увеличением потребности в объеме оказываемых услуг, при условии неизменности цены за единицу услуги, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных услуг. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках услуг допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных товаров, услуг;
     2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на услуги и соответственного суммы договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые услуги изменились в сторону уменьшения.
     Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным данным пунктом.
4.2.  Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.
4.3.  Если в период выполнения Договора Поставщик или его субподрядчик (и) в любой момент столкнутся с условиями, мешающими своевременному предоставлению услуг, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора Поставщиком; в этом случае такое продление должно быть подписано сторонами путем внесения поправки в текст Договора.
4.4.    За исключением форс – мажорных условий, если Поставщик не может
предоставить товар в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1 % от цены договора  за каждый день просрочки.
4.5.  В случае несвоевременной оплаты за предоставленный товар, «Заказчик» оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 % от задержанной суммы платежа.
4.6.  Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:
     а)  если Поставщик не может предоставить товар в сроки, предусмотренный Договором, или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;
    б)  если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.
4.7.    За ненадлежащее исполнение договора стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РК.
4.    Срок действия договора и порядок его изменения
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2010 года.

5.    Форс – мажор
  Стороны освобождаются от ответственности за частично или полное исполнение по данному Договору, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, а именно стихийные бедствия (пожар, землетрясения, наводнения, и т.п.); INSERT INTO `dle_post` VALUES или иные обстоятельства, которые невозможно предусмотреть или предотвратить (либо возможно предусмотреть, но невозможно предотвратить) при современном уровне человеческого знания и возможностей.

6.    Досрочное расторжение договора

7.1. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносить ущерба или не затрагивает каких – либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.
7.2. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
7.3.  Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.
7.4. Договор о государственных закупках может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона, а также оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом.

7.    Порядок разрешения споров
8.1. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процесс прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
8.2.  Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
8.3.  Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.
8.4.  Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении); INSERT INTO `dle_post` VALUES в зависимости от того, какая из этих дать наступит позднее.

8.    Заключительные положения и юридические адреса сторон

    Место исполнения – ГККП «Ерейментауская детско – юношеская спортивная школа» Акмолинской области.
 Настоящий договор составлен на русском языке в трех идентичных экземплярах, каждый из которых подписан и скреплен печатями сторон, по одному для каждой из сторон.
   Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для обеих сторон с момента подписания его сторонами.
   Договор действителен до 31.12.2010 года.

Адреса и реквизиты Сторон:

               Заказчик                                                            Поставщик

ГККП «Ерейментауская ДЮСШ»                         ________________________
при управлении туризма,физической                           (полное наименование)
культуры Акмолинской области
г. Ерейментау  ул. Аль-Фараби 10                        ________________________
тел: 8-716-33 2-21-48                                                               (адрес)
РНН 030700002668                                                _________________________
ИИК 000609605                                                     _________________________
БИК 192401707                                                     _________________________
Кбе 17                                                                     _________________________
Филиал дочерней организации                            _________________________
АО «БТА-Банк» - АО «Темірбанк»                     _________________________
в г. Кокшетау                                                         _________________________
Директор ДЮСШ                                                  _________________________
___________ Утепов С.Т.                                     _________________________
      «____» _____________ _____г.                             «____» _____________ _____г.

Приложение №1

Примерная спецификация закупаемых канцелярских товаров

ГККП «Ерейментаукая  ДЮСШ» при управлении  туризма, физкультуры и спорта

Акмолинской области
п/п    Перечень закупаемых товаров    Ед. измерения    Кол-во    Цена
1    Бумага     пач    10    690-00
2    ручки    шт    10    45-00
3    факсовая бумага    шт    2    300-00
4    грамота    шт    40    30-00
5    регистры    шт.    10    300-00
6    коврик для компьютерной мышки    шт.    2    350-00
7    клавиатура    шт.    2    1200-00
8    антивирус Касперского    шт.    1    9800-00
9    Модем  ADSL  скорость до 8 мбит/с    шт.    1    4300-00
10               
11               
12               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Директор ДЮСШ                                                  С.Т. Утепов


Главная страница | Новое на сайте | Статистика
Warning: Unknown: open(/home/zakupkia/tmp//sess_6su3blt6ju4c13ua7f4va10tf5, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/zakupkia/tmp/) in Unknown on line 0